Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ webovej stránky https://www.kfb.sk je:

KFB Control s.r.o.
Dlhá 3033/33A
900 25 Chorvátsky Grob

(ďalej len „prevádzkovateľ“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a používateľov tejto webovej stránky v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev webovej stránky https://www.kfb.sk.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov zistíte:

 • aké informácie zhromažďujeme,
 • prečo ich zhromažďujeme,
 • s kým údaje zdieľame,
 • ako vaše osobné údaje chránime,
 • aké máte práva,
 • ako môžete vaše údaje upraviť, exportovať alebo odstrániť.

Aké údaje prevádzkovateľ zhromažďuje

Ak na tejto webovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár“ alebo „Objednávkový formulár“, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy, pozíciu, e-mail, fakturačné údaje, telefón. Keď sa rozhodnete objednať si naše tovary alebo služby, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke.

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Prečo prevádzkovateľ zhromažďuje údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

 • poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali,
 • registrácie a udelenia prístupu k vášmu účtu,
 • optimalizácie a rozšírenia našich služieb, ktoré vám poskytujeme,
 • platby za služby,
 • ochrany oprávnených záujmov našich aktív alebo záujmov našich ďalších zákazníkov,
 • analýzy návštev na našej webovej stránke.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Prevádzkovateľ nekombinuje osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov alebo niektoré údaje môžu byť potrebné na účely fakturácie nesplatených súm).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby vtedy, ak:

 1. a)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,
 2. b)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
 3. c)  predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov,
 4. d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,
 5. e)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.

Používanie súborov cookies a softvérových nástrojov tretích strán

 • Cookies

Táto webová stránka automaticky sleduje určité informácie v priebehu používania tohto webu. Tieto informácie sa používajú iba na administráciu systému a na poskytovanie štatistických údajov o používaní tejto webovej stránky. Súbory cookies sa používajú na to, aby si počas vašej návštevy pamätali vaše preferencie a akékoľvek budúce návštevy za predpokladu, že súbory cookies neboli medzičasom odstránené. Návštevníci tejto webovej stránky, ktorí nechcú, aby sa súbory cookies ukladali, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby pred použitím tejto webovej stránky, odmietli ukladanie súborov cookies. Návštevníci však musia rátať s tým, že určité funkcie tejto webovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookies fungovať správne. Povolením súborov cookies vo svojom prehliadači vyjadrujete svoj súhlas so zberom súborov cookies.

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

 • základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na túto webovú stránku;
 • funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie tejto webovej stránky (ak sú tieto cookies zakázané, webová stránka nemusí fungovať správne).

 

 • Google Analytics

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/. Upozorňujeme, že na našej webovej stránke bola v službe Google Analytics zavedená možnosť anonymizácie vašej IP adresy „anonymizeIp“, aby sa zaručila anonymná registrácia IP adries (tzv. IP maskovanie).

 

Ovládanie ochrany súkromia – vaše dáta, vaše práva

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje spracúvame, prípadne žiadať kópiu vašich osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy prevádzkovateľa neprevažujú nad ochranou vášho súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na office@kfb.sk

Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie námietky

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom písomnej žiadosti, osobne ústnou formou do zápisnice alebo prostredníctvom e-mailu na adresu office@kfb.sk. Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:

 • účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií, alebo
 • odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese office@kfb.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Platnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke https://www.kfb.sk dňa 1.1.2022. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.

Print Friendly, PDF & Email